Dřívější právní úprava neumožňovala darování věci do společného jmění manželů. V praxi se toto omezení ukázalo jako nadbytečné a nový občanský zákoník již darování, třeba právě nemovité věci, do společného jmění manželů výslovně připouští. Dle ustanovení § 709 odst. 1 ObčZ platí, že pokud dárce při darování projeví úmysl darovat do společného jmění mohou manželé tento dar do sjm nabýt.

rrp