V minulém díle jsme se podívali na zoubek darování (https://aktomes.cz/koukej-mi-to-vratit-ty-nevdecny-spratku-dil-i/). Řekli jsme si, co udělat a co zvážit před tím, než někomu něco darujeme. A jelikož se to týkalo nemovitostí, zůstaneme u nich i teď, když se budeme bavit o vrácení daru.

Předně je třeba si znovu připomenout, že darování není nic jiného než SMLOUVA. A smlouvy se mají plnit. Možnosti odvolání daru jsou zákonem dost omezeny a ne ve všech případech nám zákon poskytne možnost se vrácení daru domáhat. A to i za situace, kdy my osobně to vnímáme jako křivdu. Dar je prostě dar. Z podstaty věc nevratná, nezištná a nereciproční. Ke každému daru je nutno přistupovat jako k něčemu, co už nikdy nemusíte získat zpátky.

Řekli jsme si minule, že od začátku musíte přistoupit k darování nemovitosti jako k něčemu, co se vám nemusí podařit navrátit žádnými právními prostředky.

Tak tedy stalo se. Darování jste si dobře rozmysleli, darovali jste a nyní jste zjistili, že to nebyl dobrý nápad. Co dělat? Za jakých podmínek?

Začneme tím nejjednodušším. Zkuste se dohodnout. Úplně cítím, jak se většina z vás pousmála. Cynici se přímo ušklíbli. Ze své praxe ale vím, že většina klientů v okamžiku, kdy dojde k právnímu problému a sporu, začne se okamžitě chystat do války a lítého právního boje a variantu zjišťování možností jak se dohodnout na vrácení daru úplně přeskočí. Je to chyba. Občas se celá věc dá vyřešit dohodou případně narovnáním sporným vztahů. Nepřeskakujte tuto možnost, možná si ušetříte spoustu peněz, nervů a starostí.

Dobrá, můžete mít pravdu, dohoda není možná, protože s tím nevděčníkem nikdo nehne. Potom je nutno se podívat, zda jste si v darovací smlouvě sjednali nějaké speciální smluvní důvody pro odstoupení od darovací smlouvy. Pokud ano a jsou splněny podmínky pro odstoupení, postupujte podle nich. Pro účely tohoto článku ale nepředpokládám, že tomu tak bylo a tedy je nutno se podívat jaké možnosti odvolání daru nám dává zákon a hlavně z jakých důvodů můžeme dar odvolat.

Předesílám, že výčet tady uvedený nebude vyčerpávající ani všeobjímající. Je to jen stručný nástin některých možností, které máme. Pojďme na to.

Nový občanský zákoník (NOZ) u darovací smlouvy zná institut tzv. „odvolání daru“.

Jednou z možností odvolání daru je odvolání daru pro nouzi. Ustanovení § 2068 NOZ nám říká, že upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. Zákon zde má řadu podmínek, kdy je možno dar pro nouzi odvolat. Prvně tu máme podmínku samotné nouze. Nouzi je nutno chápat jako soubor základních prostředků nutných k přežití. Nouzí není nedostatek peněz na novou kabelku! Navíc je potřeba si uvědomit, že tato nouze nemůže být odvrácena jinými instituty soukromého či veřejného práva jako jsou dávky, příspěvky nebo třeba vyživovací povinnosti. Odvolat dar tak bude možno jen v případě, že všechny ostatní prostředky odvrácení nouze jsou nemožné. Dále zákon omezuje možnosti odvolání daru pro nouzi v případě, že obdarovaný je sám v obdobné nouzi jako dárce. Takže pokud je na tom obdarovaný obdobně jako vy, tedy bídně, opět se odvolání daru nedomůžete. A nesmíme zapomenout ani na další důležitou podmínku. Podle § 2071 NOZ právo odvolat dar nemá ten dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Takže pokud všechno třeba propijete nebo budete lehkovážně nakládat se svým majetkem, odvolání daru nebude možné.

Další možností, kterou nám zákon přiznává je odvolání daru pro nevděk. Podle § 2072 NOZ ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit.

Jednání obdarovaného tak musí dárci ublížit a zjevně porušovat dobré mravy. Výklad toho, co už je za hranou dobrých mravů, je tady hodně široký a bude vždy posuzován nezávislým soudem. Mnohdy je hranice velmi tenká. To, co pro jednoho je naprosto neslýchané ubližující jednání, nemusí být pro druhého ani věcí, nad kterou by se pozastavil. Tady musíte opravdu zvažovat, zda je jednání obdarovaného za hranou toho, co snese obecná morálka a základní meze lidské slušnosti.

Dejte si však pozor na lhůty. Odvolat dar pro nevděk je možno do jednoho roku ode dne, co vám obdarovaný jako dárci ublížil. Dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Zároveň zde zákon předpokládá, že nevděk můžete obdarovanému prominout. A to i prominout „tvz. mlčky“ třeba tím, že dar v roční lhůtě neodvoláte. U prominutí nevděku si dejte pozor ještě na jednu věc. Pokud jednou nevděk za určité chování prominete, nemůžete toto své rozhodnutí změnit a pro totéž jednou prominuté jednání chtít dar zpátky. Neplatí tady tedy ono pohádkové „odvolávám, co jsem odvolal, slibuji co, jsem slíbil“. Nicméně pokud se vůči vám obdarovaný dopustí dalšího „nového“ nevděčného jednání, právo odvolat dar pro toto nové jednání vám znovu vzniká.

Byl-li dar již odevzdán, máte jako dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

Jak vidíte, možnosti odvolání daru jsou trochu složitější a komplikovanější než samotné darování. Zákon má řadu podmínek a klauzulí, které je nutno splnit, abyste se odvolání daru domohli. Možná bychom mohli obohatit naši mateřštinu o další přísloví, kdy u darování platí více než kdy jindy „Dvakrát zvažuj, jednou daruj“.

Jestli jsem v předchozím díle apeloval na právní pomoc advokáta při sepisu darovací smlouvy, tak v případě domáhání se vrácení daru žalobou k soudu s klidným svědomím tvrdím, že tady bude odpovídající právní pomoc rozhodně žádoucí. Advokát s vámi celou situaci dopodrobna rozebere. Zjistí, jestli a jak jste si ve smlouvě sjednali možnosti odstoupení. Probere s vámi všechny podmínky nutné k odvolání daru a upozorní vás na možná úskalí. Věřte mi nebo ne, ale tady se vám odborná kvalifikovaná pomoc skutečně vyplatí, protože vás při odvolání daru čeká docela složitý a formální postup, tím více pokud se bude jednat o nemovitosti.

Tak to bylo v krátkosti ohledně možností, jak se domoci vrácení daru. Pokud nám zachováte svoji přízeň další články nápady a postřehy z advokátní praxe týkající se nemovitostí a práva obecně budou brzy následovat, proto sledujte náš web (www.aktomes.cz) a nebo facebook (http://facebook.com/aktomes).